In bài này 

Chúng tôi xin trích đăng dưới đây thư của Bà cháu Nguyễn thị Hương Lan, một cháu được VNED giúp đỡ gửi người đỡ đầu và hội VNED .

 

 

Thu Ba Chau Huong tr1

 

Thu Ba Chau Huong tr2